Finished projects

Finished projects

 1. Projekt badawczy ”Nowe układy katalityczne na bazie związków kompleksowych i metaloorganicznych w procesach aktywowania lub wiązania małych cząsteczek gazów”, temat A98 w problemie węzłowym 03.02.05.01 (1978 – 1983) G. Stochel –udział.
 2. Projekt badawczy “Fotochemia związków koordynacyjnych w roztworach niewodnych. Badanie stanów wzbudzonych i mechanizmów procesów pierwotnych”, temat A 33 w problemie międzyresortowym MRI 9, (1978 – 1983), G. Stochel –udział.
 3. Projekt badawczy nr 7 w ramach umowy pomiędzy UJ a Uniwersytetem w Kolonii „Phototchemistry of mixed-ligand cyanide complexes of chromium(III)” (1991-1995) Z. Stasicka-koordynator.
 4. Grant Fundacji Alexandra von Humboldta na zakup części i budowę aparatury do wysokociśnieniowych badań kinetycznych (1992-1993),G. Stochel- kierownik grantu.
 5. Grant KBN, projekt badawczy nr 2.P303.116.04 “NO – trucizna, a zarazem czynnik odpowiedzialny za kluczowe procesy życiowe i istotne reakcje katalityczne. Mechanistyczne badania modelowych układów NO-donorowych i NO-akceptorowych”, (1993-1996r.) Z. Stasicka-kierownik grantu
 6. Projekt międzynarodowy nr D6/0003/93 realizowany w ramach programu European Cooperation in Science and Technology, COST Action D6 „Chemical Processes and Reactions under Extreme or Non-classic conditions”, (1993-1997), G. Stochel- kierownik grupy polskiej.
 7. Projekt międzynarodowy nr D3/0005/93 „Modelling and Theoretical Parameters of Systems Containing Nitric Oxide”, projekt realizowany w ramach programu COST D3, finansowany przez PECO, nr RE:ERBCIPECT26009, (1993-1997), Z. Stasicka-koordynator.
 8. Projekt “Photochemistry of Cyanide Complexes in Synthesis and Pollution Control” temat nr 32 w protokole wykonawczym do umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z Włochami (1993-1995). Kontynuacja w latach 1996-1998, projekt “Photochemistry of Organometallic and Coordination Compounds in Synthesis and Pollution Control”,  G. Stochel-współkoordynator.
 9. Projekty „Coordination Compounds and Catalysis” (od 1985r., udział) „Kinetic and Mechanistic Study on Inorganic, Bioinorganic and Organometallic Reactions” (od 1995r., koordynator) w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem w Erlangen- Nürnberg a Uniwersytetem Jagiellońskim.
 10. Projekt międzynarodowy „Environmental Chemistry Education at Polish Universities”, TEMPUS JEP 8169 „ECEAPU” (1995-1997) udział.
 11. Projekt TEMPUS Utrecht Network JEP 4547 Stasicka – koordynator projektu.
 12. Grant Fundacji Batorego, dofinansowanie udziału w konferencji w USA (1997).
 13. Grant KBN, SPUB/ dofinansowanie do projektów COST D3 i COST D6, decyzja nr 158/E-338/SPUB/COST/T-9/DZ08/97, (1997), G. Stochel- kierownik
 14. Grant KBN (promotorski), projekt badawczy nr 3T09 A02913, umowa nr PB 0202T09/97/13 „Procesy przeniesienia elektronu w układach modelowych zawierających mioglobinę i cyjanowe kompleksy żelaza. Badania kinetyczne i mechanistyczne”, (1997-1999), G. Stochel- kierownik grantu.
 15. Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na zakup aparatury do nanosekundowej fotolizy laserowej w ramach programu „FASTKIN” umowa nr 8/97, (1997) Z. Stasicka i G. Stochel -kierownictwo grantu.
 16. Projekt międzynarodowy nr D10/0003/98 „High pressure biotransformations: Enzyme catalysis and stability”, w ramach programu: „Innovative methods and techniques for chemical transformations”, COST D10 Actions (1998-2003) G. Stochel-kierownik grupy polskiej.
 17. Projekt „Transformation of University Chemistry Studies”„TRUCS” TEMPUS JEP 12236/97, (1998-2001), G. Stochel- koordynator zadania “Biological Chemistry”.
 18. Projekt w ramach umowy międzyrządowej Polsko-Francuskiej POLONIUM „Activation of carbon monoxide via carbonyl complexes with p-acceptor co-ligands” (1998), Stasicka-koordynator.
 19. Projekt “Upgrading University Administration and Management” „UFAM” TEMPUS JEP 13444-98 (1999-2001), udział.
 20. Projekt “New Educational Tools” TEMPUS “NET” JEP 14461/99, “Developing a model for introduction and management of flexible (interdisciplinary) study systems at Polish universities”. (1999-2001) G. Stochel- koordynator zadania.
 21. Grant KBN, projekt badawczy nr 3T09A 115 15, umowa nr 0371/T09/98/15 „Medyczne aspekty fotochemii kompleksów metali d-elektronowych. Kinetyka i mechanizmy w roztworach”, (1998-2001) G. Stochel-kierownik grantu.
 22. Grant KBN, SPUB/ dofinansowanie do projektu COST D10 ”Wysokociśnieniowe bioprocesy: kataliza i stabilność enzymów”, nr decyzji 158/E-338/SPUB-M/COST/T-09/Dz75/99; (1999-2001) G. Stochel -kierownik grantu.
 23. Grant KBN (promotorski) nr 3 T09A 047 13 “Modelowe badania katalityczne i fotokatalityczne procesów zapobiegających zanieczyszczeniom atmosfery”, (1997-2000) Z. Stasicka -kierownik projektu:
 24. Grant KBN (promotorski) nr 3 T09A 060 15 „Nowe aspekty procesów zachodzących w układzie [Fe(CN)5NO]2– – tiol , (1998-2000) Zofia Stasicka -kierownik projektu:.
 25. Grant KBN (promotorski) projekt badawczy nr 3 T09A 053 19, umowa nr 1605/T09/2000/19 “Kinetyka i mechanizmy reakcji donacji i wiązania tlenku azotu w modelowych układach o znaczeniu biologicznym”, (2000-2001), G. Stochel- kierownik grantu.
 26. Grant KBN (promotorski) nr 3 T09A 007 18, „Oddziaływanie witaminy B12 z tlenkiem azotu i związkami NO-donorowymi. Kinetyka i mechanizmy reakcji w roztworach”, G. Stochel – kierownik projektu (2000-2003)
 27. Grant KBN (promotorski) nr 3 T09A 053 19, “Kinetyka i mechanizmy reakcji donacji i wiązania tlenku azotu w modelowych układach o znaczeniu biologicznym”, Stochel -kierownik projektu.
 28. Grant SPUB, decyzja nr 158/E-338/SPUB-M/COST/T-09/Dz75/99 „Wysokociśnieniowe bioprocesy: kataliza i stabilność enzymów” Stochel -kierownik projektu .
 29. Grant KBN (promotorski) nr 4 T09A 092 23 „Fotoredukcja chromu(VI) przy udziale reduktorów organicznych obecnych w środowisku”, (2002-2004) Z. Stasicka – kierownik projektu.
 30. Grant KBN (promotorski) nr 4 T09A 050 24, „Pochodne chlorofilu a jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej. Charakterystyka właściwości spektroskopowych.”, (2003-2005) G. Stochel – kierownik grantu
 31. Grant KBN nr 4 T09A 181 24, „Przemiany fotochemiczne kompleksów żelaza(III)w środowisku naturalnym”, Z. Stasicka – kierownik projektu (2003-2005)
 32. Grant KBN (promotorski) nr 3 P05F 042 25 „Wybrane kompleksy rutenu (II) i (III) jako potencjalne leki antynowotworowe. Kinetyka i mechanizm działania.” (2003-2005) G. Stochel – kierownik grantu.
 33. Grant KBN (promotorski) nr 3 TO9A 073 27, “Poszukiwanie skutecznego mechanizmu działania fotouczulaczy w efekcie fotodynamicznym czerniaka złośliwego. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych oraz spektroskopowych”, (2004-2006).G. Stochel – kierownik grantu
 34. Projekt badawczy KBN–DAAD: “Tlenek azotu i metalobiocząsteczki: badania mechanistyczne i modelowe oddziaływań metal-NO”. Uczestnicy projektu ze strony polskiej: G. Stochel (koordynator), M. Wolak, W. Macyk, Ł. Orzeł; uczestnicy projektu ze strony niemieckiej: Instytut Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Erlangen – Nuernberg: R. van Eldik (koordynator), Theodoridis, A. Franke; Kraje uczestniczące: Polska, Niemcy; (2004 – 2005).
 35. Grant KBN (promotorski) nr 2 P05F 027 29, „Nowe kompleksy Pt(II) z tetrapirolami jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej.”, G. Stochel – kierownik grantu (2005-2007).
 36. Grant KBN (własny) nr 3TO9A 028 29 „Kompleksy metali i funcjonalizowane półprzewodniki w terapii, fotodiagnostyce i fotodetoksykacji”, Stochel – kierownik grantu, (2005-2008).
 37. Grant KBN (własny) nr 3 To8A 026 28 Nowe przełączniki i chemiczne bramki logiczne oparte o modyfikowane powierzchniowo półprzewodniki nanokrystaliczne”, K. Szaciłowski- kierownik projektu (2005-2007).
 38. Grant KBN (promotorski) nr 2 PO5F 046 28, „Leki antynowotworowe oraz powierzchnie aseptyczne oparte na katalizatorach heterogenicznych”, G.Stochel – kierownik projektu (2005-2007).
 39. Projekt badawczy “High Pressure Tuning of Biochemical Processes: Protein folding and molecular diseases” D30/ 005/03 w ramach programu międzynarodowego COST Chemistry Action D30 “High Pressure Tuning of Chemical and Biochemical Processes”, Stochel -koordynator krajowy (2003 – 2007).
 40. Związki metaloorganiczne i koordynacyjne w syntezie chemikaliów i materiałów o specjalnych zastosowaniach”, grant zamawiany w ramach projektu „Opracowanie sposobów wytwarzania molekularnych i makromolekularnych związków metaloorganicznych jako nowych materiałów lub ich prekursorów o specjalnych właściwościach, w szczególności materiałów elektronicznych, optoelektronicznych, magnetycznych, ceramicznych i biomateriałów”, Nr PBZ-KBN-118/T09/2004, zadanie badawcze nr PBZ-KBN-118/T09/08 „Związki metaloorganiczne i koordynacyjne w syntezie modyfikowanych materiałów pólprzewodnikowych do zastosowań optoelektronicznych i fotokatalitycznych” G.Stochel – kierownik zadania (2005-2007).
 41. Grant Fundacji Nauki Polskiej, Program Novum, umowa nr 15/2006, dofinansowanie na zakup aparatury do pomiarów spektrofotometrycznych w zakresie UV-VIS-NIR, G. Stochel – kierownik projektu.
 42. Nr PBZ-MNiI-1/1/2006, nr R05 043 03; grant rozwojowy, „Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych”, grant zamawiany w ramach projektu „Opracowanie strategii skojarzonego działania potencjalnych leków fotouczulajacych i światła w leczeniu”, koordynator: A. Ratusza (Uniwersytet Śląski, Katowice) Stochel – kierownik zadania w UJ, okres realizacji: 2007-2010.
 43. Projekt Leonardo da Vinci, Lebenslanges Lernen 2007-2013, DE/07/LLP-LdV, „Solid phase chemistry – training module”, A. Jańczyk- krajowy kierownik projektu:, (2007-2009).
 44. Projekt badawczy MNiSzW-DAAD do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą na lata 2008-2009, „Od aktywacji NO do aktywacji nadtlenków za pomocą biomimetycznych kompleksów Fe(III)/from NO to peroxide activation by biomimetic Fe(III) complexes”, Stochel –koordynator krajowy (2008-2009).
 45. Projekt badawczy nr 3993/B/T02/2008/35, grant promotorski, Badanie oddziaływań wybranych biocząsteczek z (nano)materiałami półprzewodnikowymi”, Stochel – kierownik projektu, (2008-08.04.2010)
 46. Nr N204 048 32/1196 grant własny, „Nanokrystaliczne fotokatalizatory i fotosensybilizatory półprzewodnikowe w procesach generowania tlenu singletowego”, W. Macyk – kierownik projektu, okres realizacji 2007 – 2009.
 47. N N301 3388 33 grant promotorski, Charakterystyka spektroskopowa, fotochemiczna i fotobiologiczna nowych halogenowych pochodnych tetrapiroli pod kątem ich wykorzystania w terapii fotodynamicznej (PDT)” Stochel – kierownik projektu, okres realizacji 2007 – 2009.
 48. Nr N N507 399335 grant promotorski, „Badanie oddziaływań wybranych biocząsteczek z (nano)materiałami półprzewodnikowymi” Stochel – kierownik projektu, okres realizacji 2008-2010.
 49. Projekt nr N N204 428937 „Aktywność fotodynamiczna wybranych nanokrystalicznych fotokatalizatorów półprzewodników”, (2009-2011) G. Stochel – kierownik projektu
 50. Projekt nr N N204 031736 „Mechanizmy powstawania reaktywnych form tlenu w obecności modyfikowanego dwutlenku tytanu”, (2009-2011) G. Stochel – kierownik projektu
 51. Projekt nr N N204 160936, „Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do zastosowań optoelektronicznych”, (2009-2012) K. Szaciłowski – kierownik projektu.
 52. Projekt nr N N204 011738 „Efekt przełączenia fotoprądu w wybranych półprzewodnikach szerokopasmowych”, (2010-2012) K. Szaciłowski – kierownik projektu.
 53. Projekt nr N N204247340 „Kompleksy rutenu w nowych strategiach działania przeciwnowotworowego”, (2011-2014) M. Brindell – kierownik projektu.
 54. Projekt nr 2011/01/N/ST5/02550 „Badania oddziaływań nanokrystalicznych półprzewodników szerokopasmowych z tetracyjanoetylenem i jego pochodnymi” (2011-2013) Marek Oszajca – kierownik projektu
 55. Projekt nr 2011/01/N/ST5/05543 „Ditlenek węgla jako substrat w fotokatalitycznej karboksylacji związków organicznych”, (2011-2013) T. Baran – kierownik projektu
 56. Projekt nr 2011/01/N/ST5/05542 „Charakterystyka redoksowa półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych metodą spektroelektrochemiczną – rozwinięcie metody i jej zastosowanie w badaniach materiałów tlenkowych i siarczkowych”, (2011-2013), E. Świętek – kierownik projektu.
 57. Projekt nr 2011/01/B/ST5/00920 „Fotokataliza w świetle widzialnym – kompleksy tytanu(IV) jako fotosensybilizatory TiO2” (2011-2014) W. Macyk – kierownik projektu.
 58. Projekt nr N N401 547040 „Mechanizmy regulacji powstawania biofilmu Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z zakażonymi ranami przewlekłymi” (2011-2014), M. Strus – kierownik projektu
 59. Projekt nr 603, ERA-Chemistry w ramach programu Unii Europejskiej Open Initiative 2008”, Stable bacteriochlorins – Opportunities in Infrared Chemistry”, (2009-2011)
  Arnaut (Portugalia) i  G. Stochel (Polska) koordynatorzy projektu.
 60. Projekt MNiSzW Iuventus Plus nr IP2011009471 „Nowe halogenowe pochodne porfiryn w innowacyjnych strategiach medycznych” (2012-2014) J. Dąbrowski- kierownik grantu.
 61. Projekt MNiSzW IDEAS PLUS nr IdP2012 000362 „Kontrola procesów fizykochemicznych poprzez inżynierię powierzchni naświetlanych półprzewodników” (2012 -2015) W. Macyk – kierownik projektu
 62. Projekt badawczy „Diamentowy Grant” nr DI2011010541 „Hydantoinowe kompleksy rutenu – synteza i badania biologiczne w kontekście potencjalnego zastosowania w terapii przeciwnowotworowej” (2012-2016) M. Łomzik – kierownik projektu.
 63. Projekt badawczy FNP – TEAM/2012-9/4 “Activation of small molecules in photocatalytic systems”, 2012-2015, W. Macyk – kierownik projektu
 64. Projekt badawczy FNP nr Ventures/ 2011.8/1 “Opracowanie hybrydowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych do redukcji ditlenku węgla” (2012-2015) T. Baran- kierownik projektu.
 65. Projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) nr MPD/2009/3/styp8 Molecular engineering on semiconducting surfaces” (2009-2013) – Marek Oszajca – wykonawca
 66. Projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) nr MPD/2009/3/styp1 „Metallocomplexes in activation of nitric oxide and oxygen. Mechanistic studies on model systems of biomedical and environmental relevance” (2009-2013)- Maria Oszajca – wykonawca
 67. Projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) nr MPD/2009/3/styp15 „NIR photochemistry in biomedical applications” (2010-2014) – A. Adamowicz – wykonawca
 68. Projekt badawczy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet. IV, „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2010-2015) W. Macyk – koordynator, O. Mazuryk, E. Korbut, G. Majka, R. Sadowski – udział
  – Rafał Sadowski – „Fotokatalityczne nanomateriały półprzewodnikowe dla medycyny”
  – Olga Mazuryk – „Hybrydowe połączenia kompleksów rutenu z innymi biologicznie aktywnymi związkami jako nowa klasa związków o działaniu antynowotworowym”
  – Zuzanna Oruba – „Fotodynamiczna inaktywacja bakterii patogennych dla przyzębia”
  – Edyta Korbut – „Ocena właściwości antynowotworowych seleno-krzemowch pochodnych peptydów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na układ Wnt/ kateniny”
  – Grzegorz Majka – „Rola laktoferyny poddanej metalacji i transmetalacji w regulacjimikroflory przewodu pokarmowego oraz jej interakcje z komórkami nabłonka jelita”
 69. Projekt badawczy New Materials for Energy Systems (NewMat) w ramach KIC InnoEnergy, pakiet WP4: Materials for renewable energy storage and conversion systems (fuel cells, Li-ion batteries, photovoltaics, photoelectrochemical cells), poddziałanie „Materials for solar energy conversion
 70. Projekt NCN OPUS nr 2012/05/B/ST5/00389„Cykle redoksowe z udziałem makrocyklicznych kompleksów metali w aktywacji małych cząsteczek w ukł. Homogenicznych: modele, mechanizmy i kataliza”, (2013-2016) G. Stochel – kierownik projektu
 71. Projekt NCN PRELUDIUM nr 2012/05/N/ST5/01125, „Rola oddziaływania kompleksów rutenu z NO w kontekście hamowania procesu angiogenezy”, (2013-2015), M. Oszajca – kierownik projektu
 72. Projekt NCN PRELUDIUM nr 2012/07/N/ST5/00157, „Synteza, charakterystyka fizykochemiczne i cytotoksyczność nanokompozytów chitozanowo-srebrowych”, (2013-2014), A. Regiel – kierownik projektu
 73. Projekt NCN PRELUDIUM nr 2012/05/N/ST4/00226, „Fotokatalityczne warstwy aktywne w świetle widzialnym na powierzchniach polimerowych – określenie mechanizmów powstawania powłok i ich fotoaktywności” (2013-2015), R. Sadowski – kierownik projektu
 74. Projekt NCN PRELUDIUM nr 2013/09/N/ST5/00858, „Rola transferyny i receptora transferynowego w transporcie kompleksów rutenu do cytozolu” (2013-2016), K.. Śpiewak – kierownik projektu
 75. Projekt 7PR Fourth generation photocatalysts: nano-engineered composites for water decontamination in low-cost paintable photoreactor” (4G-PHOTOCAT) (2013-2015) dr hab. Macyk – kierownik projektu
 76. Projekt] MNiSzW. do 7 PR „Fotokatalizatory czwartej generacji: nanokompozyty do uzdatniania wody w tanich fotoreaktorach’ (2013-2015) dr hab. W. Macyk – kierownik projektu
 77. Projekt] MNiSzW. Iuventus Plus, nr IP2012030572“Nowe fotokatalizatory półprzewodnikowe aktywne w świetle widzialnym” (2013-2015) dr J. Kuncewicz – kierownik projektu
 78. Projekt NCN SONATA nr 2013/11/D/ST5/02995„Nowe modyfikowane bakteriochloryny w fotoimmunoterapii. Aspekty chemiczne i biologiczne” (2014-2017) dr J. Dąbrowski – kierownik projektu