Ongoing projects

Below you can find the list of projects that are currently realized in our group:

NCNNCN SYMFONIA prof. R. van Eldik „Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmuno-logiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej” (2015/16/W/ST5/00005)

NCNNCN OPUS Prof. dr hab. W. Macyk „Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych” (2015/19/B/ST5/00950)

NCNNCN SONATA BIS dr J. Dąbrowski „Nanoenkapsułowane światłoczułe leki w terapii fotodynamicznej opornych nowotworów i drobnoustrojów” (2016/22/E/NZ7/00420)

FNPFNP Team prof. W. Macyk “In quest of a more efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)” (TEAM/2016-3/27)

NCNNCN OPUS dr M. Brindell “Sterowanie przeciwnowotworowym działaniem polipirydylowych kompleksów rutenu w kierunku hamowania procesu przerzutowania” (2016/21/B/NZ7/01081)

NCNNCN SONATA dr P. Łabuz „Mechanizm toksyczności i fototoksyczności fotoaktywnych nanomateriałów tlenkowych” (2016/21/D/NZ7/00611)

NCNNCN PRELUDIUM mgr M. Procner „Porfirynowe kompleksy manganu jako katalizatory w reakcjach degradacji modelowych zanieczyszczeń organicznych” (2016/21/N/ST4/00172)

NCNNCN PRELUDIUM mgr J. Polaczek „Badania mechanizmów oddziaływania nitroksylu (HNO) z kompleksami metali przejściowych” (2016/21/N/ST4/00178)

NCNNCN SONATA dr Maria Oszajca „Reakcje cząsteczek (NO i O2) aktywowanych na centrach żelazoporfirynowych o istotnym znaczeniu biologicznym i katalitycznym – modele i mechanizmy” (2016/23/D/ST4/00303)

NCNNCN MINIATURA dr Łukasz Orzeł „Synteza i charakterystyka nowych dwucentrowych kompleksów Pt(II) i Pd(II) z kobalaminą o potencjalnym zastosowaniu w terapii antynowotworowej”

NCNNCN MINIATURA dr Agnieszka Kyzioł „Czy można pokonać antyoksydacyjne mechanizmy obronne komórek nowotowrowych i bakteryjnych projektując kompleksy metali o odpowiednich właściwościach utleniająco-redukujących”

NCNNCN SONATA dr Joanna Kuncewicz „Studies on the interaction of semiconductors with metal-organic frameworks (MOF) and its influence on photoinduced processes”